یوکوگری سوکوتو

یوکوگری سوکوتو (ضربه به پهلو با استفاده از تیغه ی خارجی پا )

برای اجرای این ضربه ابتدا زانو را به صورت مستقیم بالا آورده و با استفاده از حرکت لگن و کمر ضربه را در امتداد پهلوئی بدن به هدف وارد می کنیم . زاویه ی بدن در هنگام ضربه نسبت به هدف 90 درجه است . این ضربه نیز در بین مبارزین کیوکوشین متداول می باشد از اینرو جهت کاربرد و استفاده از ضربه یوکوگری باید توجه زیادی به نرمش و انعطاف پاها مبذول نمود .

منبع : کتاب کیوکوشین کای کاراته/ 1 نظر / 29 بازدید
محمد

می پسندم کمربند سیاه دان1هستم