آتاما( Atama)

سر می تواند برای دفاع و حمله استفاده شود . دانستن اینکه دقیقا کدام نواحی مورد استفاده قرار می گیرد و چگونگی تمرکز بسیار مهم است . این تکنیک می تواند از طریق کتاب به صورت ابتدایی یاد گرفته شود (حمله با سر به صورت در مبارزه با فاصله ی نزدیک ) اما اگر می خواهید یادبگیرید که با سرتان چوب بشکنید باید از طریق یک معلم آموزش ببینید .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 8 بازدید