بودو مدرن

بودو مدرن شامل سبکهای مسابقه ای مثل ، کن دو ، جودو و کاراته دو ، می شود .  کن دو فنون شمشمیر زنی ، جودو فنون گرفتن و پرتاب کردن و کاراته دو ، فنون ضربات دست و پا را شامل می شوند . همانند ، بودو کلاسیک ، بودو مدرن نیز بر اصول اخلاقی ، معنویت ، کمالات انسانی و پیشرفت در آنها تاکید فراوان دارد . حفظ و نگه داری روحیه جنگندگی و فرهنگ سامورائی در زمینه های دیگر مثل : انضباط ، عزت نفس ، شهامت و بهسازی شخصی و ... از دیگر اهداف بودو مدرن می باشد .

دسته ای از مسابقات رزمی سبکهای مختلف ضمن تمرکز بر بهسازی شخصیت هنرجو در راستای دستیابی به کمالات والای جنگجویان قدیم ، تلاشی در احیا کردن شیوه های جنگجوئی و رویارویی های رزمی باستانی است . بر خلاف بوجیتسو که به وفاداری و اطاعت کورکورانه و تعصب های خشک تکیه می ورزید . بودو مدرن بر خودسازی و مکارم اخلاقی تاکید دارد .

در سالهای اخیر ، منتقدان (بخشی از اساتید متفکر) به بحث پیرامون ، فاصله گرفتن ((بودو مدرن)) از ریشه ها و اصول اصلی اش پرداخته اند ، و انگشت اتهام خود را به مسابقات کاراته ، قوانین برد و باخت های ورزشی حاکم بر آنها نشانه گرفته اند ، اساس هر نوع مسابقه ای را ، شیوه ای ورزشی در تقابل با فلسفه بنیادین ((دو)) می دانند .

تاکید ((دو)) بر خودسازی ، تقویت نفس ، تناوری اراده و بالا بردن عزت و شرافت است . رقابتهای ورزشی ، برد و باخت ، هنرجو را محدود و محصور در دایره تنگ ، آز، اسیر می کند . سبکهای منشعب از کاراته دو ، جودو ، کن دو ، به شکلی وسیع در سراسر جهان ، دیدگاههای انسانی ، اخلاقی و صلح جویانه ((بودو)) را می گسترانند . خیل دیگری از رشته های رزمی به خاطر بی توجهی و مسامحه در اصول ((دو)) به گونه ای اسف بار از راه اصیل هنرهای رزمی خارج شده و رو به تقلیل و نقصان می روند .

منبع : کتاب راهی به نهایت حقیقت

/ 0 نظر / 4 بازدید