توهو (Toho)

چهار انگشت نیمی از یک دایره را تشکیل می دهند در حالیکه شست نیمه ی دیگر این دایره را تشکیل می دهد .

ناحیه ی بین شست و انگشت اشاره برای حمله (معمولا در ناحیه گلو) استفاده می شود.

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 5 بازدید