کیبا داچی

کیبا داچی (ایستادن مشابه نشستن روی اسب )

در این حالت پاها دوبرابر عرض شانه فاصله دارد و وزن بدن بصورت مساوی روی پاها تقسیم می گردد و سر پاها نیز بصورت روبرو و صفر درجه می باشد. باسن کاملا پایین قرار گرفته و وضعیت کمر بطور عمودی می باشد .

حرکت کیباداچی 90 درجه بصورت مستقیم با گردش 180 درجه ازجلو و پشت و یا بصورت متقاطع کردن پاها

حرکت در کیبا داچی45 درجه به صورت مستقیم

مواته : کیبا داچی 45 درجه پای پشت و کیبا داچی 90 درجه تغییر زاویه دید همراه با حرکات دست

 

/ 0 نظر / 49 بازدید