نیهون نوکیته (Nihon nukite)

انگشتهای اشاره و وسطی با هم استفاده می شوند . برای این تکنیک به خصوص مهم است که ماهیچه های دست حداقل در لحظه ی برخورد منقبض باشند .

منبع : ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://karate.snowcron.com

/ 0 نظر / 7 بازدید