نکوآشی داچی

نکو آشی داچی (ایستادن پا گربه ای )

در این نوع ایستادن وزن بدن 10درصد روی پای جلو و 90 درصد روی پای پشت تقسیم می شود . فاصله ی طولی پاها به اندازه ی یک کف پا و سرپنجه ی پای جلو روی زمین قرار میگیرد ، در این وضعیت پای جلو آمادگی کامل برای اجرای حرکت را دارد .

زاویه پای پشت 20 درجه و سینه ی پای جلو صفر درجه است . حرکت بصورت مستقیم و مواته از پای پشت می باشد .

/ 0 نظر / 10 بازدید