کمربند در کیوکوشین کاراته

کمربند (Belt-obi)

 

بستن حمایل و کمربند ریشه در تاریخ دیرینه مبارزات اکثر ملل دارد که رفته رفته تا به امروز در بعضی از فرهنگها نقش کمربند بصورت سمبلیک در آمده است . حمایلها و شالهائی که برای نگه داشتن شمشیر وخنجر و انواع سلاحهای گرم و سرد مورد استفاده قرار می گرفت هم اکنون بعنوان میزان رشد و درجه پیشرفت هنرجویان رشته های رزمی مطرح است .

در سیستم کارته امروزی بستن کمربند به عنوان چند اصل حائز اهمیت است که به اختصار در ذیل توضیحاتی آورده شده است :

 

-  با بستن کمربند به دور کمر و گره زدن آن در نقطه (کی کائی تاندن ) تجمع و تمرکز نیروی درونی ((کی )) به نمایش گذارده میشود .

- کمربند در دوجوهای کاراته بیانگر موقعیت و جایگاه کاراته کا می باشد .

-  کمربند نگهدارنده لباس و وسیله ای است برای اجرای بسیاری ازتمرینات کلاسی .

/ 0 نظر / 77 بازدید