سوتو اوکه (Soto Uke)

سوتواوکه یک تکنیک دفاعی در کاراته است که برای دفاع از حملات وارده به قسمت میانی بدن استفاده می شود. چودان سوتو اوکه "دفاع از قسمت میانی بدن از خارج" ترجمه شده است [1].

برای اجرای صحیح این دفاع دست دفاع کننده را بالاآورده و پشت سر قرار می دهیم و دست عکس العمل را در جلوی سینه نگاه می داریم. با حرکت چرخشی مچ و آرنج ضربه حریف به قسمت میانی بدن را به منتهی الیه خارج بدن دفع می نماییم. پس از دفع ضربه و کامل کردن عکس العمل زاویه بدن در وضعیت 45 درجه قرار گرفته و زاویه دست نیز از قسمت بیرونی با خط افقی که از آنج رسم می شود 45 درجه خواهد بود[2] .

نکته: چرخش لگن در این دفاع بسیار مهم است. به منظور منحرف کردن کامل حمله حریف مطمئن شوید که دفاع در منتهی الیه خارج بدن به پایان برسد[3] .

 [1]  ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://en.wikipedia.org

[2] کتاب کیوکوشین کای کاراته

[3]  ترجمه شده توسط آزاده سادات مقدم نیا از http://www.cobrakarateclub.co.uk

/ 0 نظر / 79 بازدید