کتاب طریقت کیوکوشین

روبن شاهوردیان در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، اظهار داشت:
کتاب «طریقت
کیوکوشین» اثر بنیانگذار کیوکوشین کاراته، «ماسوتاتسو اویاما» به ارایه اصل فلسفهکیوکوشین کاراته، نه تنها در قالب جسمانی آن، بلکه در حوزه روح و روان و دیدگاهمولف کتاب و بنیانگذار این رشته می‌پردازد.

وی تصریح کرد: این اثر در چاپسوم خود و با هدف افزایش ویژگی‌های مثبت ورزش‌های رزمی در میان مخاطبان که بخش خاصیاز جامعه و به ویژه ورزشکاران این رشته ورزشی را شامل می‌شود، به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: مولف در این اثر، خودسازی روان را در اولویت قرار داده، اصلو ریشه کیوکوشین را پرداختن به روح و روان آدمی بیان کرده و ویژگی‌های انسانیمتعالی بودن را برشمرده است.

وی اضافه کرد: به اعتقاد «ماسوتاتسو اویاما» که به سوسای اویاما نیز شهرت دارد، کیوکوشین به شما این امکان را می‌دهد تا باسا‌ل‌ها تمرین، خودسازی جسمی و ریاضت‌های جسمی و روحی به درونی پاک و ذهنی آمادهدست پیدا کنید و این امر تنها با دربرگیری و اجرای منش‌های اخلاقی به ثمرخواهدرسید.

وی افزود: مولف در این اثر، بخش‌ها یا فصل بندی‌های جالب توجهی راقرار داده است که در ابتدا با تعیین هدف آغاز می‌شود و در ادامه پشتکار و شهامت رادر برمی‌گیرد و پس از آن ادب و نزاکت را به عنوان لازمه موفقیت بیان می‌کند.

وی ادامه داد: مبحث والدین، یکی از فصل‌های قابل توجه در این کتاب است کهحتی اخلاق و احترام به والدین را برای موفقیت ورزشکاران بیان می‌کند و پس از آن عشقو ازدواج و ارتباط آن با کیوکوشین را آورده شده است. حفظ پول تنها در حد معقول نیزاز دیگر فصل‌های کتاب به شمار می‌رود و آزادی؛ حقیقت نهایی و اهمیت امروزی کاراتهنیز از دیگر فصل‌های این اثر به شمار می روند.

به اعتقاد وی، اگر جوانان ومخاطبان این رشته ورزشی بخواهند موفقیتی همیشگی و نامی جاودانه از خود باقی گذارند،باید تفکر استادانی مانند سوسای اویاما را چراغ راه خود قرار دهند تا به کمککیوکوشین کاراته و منش‌های اخلاقی، به این مهم دست پیدا کنند.

ماس اویامادان 10 و مبتکر کیوکوشین کاراته است. وی در سال 1923 در جنوب غربی کره جنوبی متولدشد و در سن 9 سالگی به فراگیری هنرهای رزمی پرداخت. در سن 15 سالگی پدرش وی را بهژاپن فرستاد تا در مؤسسه هواپیمایی جوانان یاماناشی به تعلیم بپردازد. وی در سال 1947 موفق شد تمامی قهرمانان کاراته ژاپن را شکست دهد. در سال 1948 ماس اویاماتصمیم گرفت به تنهایی در کوهستان به تمرین بپردازد که این زمان هفت سال به طولانجامید.

استاد اویاما مؤلف چندین کتاب کاراته نیز هست. «کاراته چیست؟»، «این کاراته است» و «کاراته پیشرفته» و همچنین «طریقت کیوکوشین» آخرین کتاب‌های ویبه شمار می‌روند که درباره مهمترین جنبه‌های فلسفی و اخلاقی کیوکوشین کاراته نگاشتهشده‌اند.

/ 2 نظر / 96 بازدید
ryuken

بسیار عالی فقط از کجا بخریم؟؟؟؟

عمران

اوس