سانچین داچی

سانچین داچی (ایستادن به شکل ساعت شنی )

در این نوع ایستادن اندازه عرض شانه را حفظ نموده بطوریکه سرپنجه هر دو پا 45 درجه متقاطع و فاصله طولی ، یک کف پا می باشد . زانوها به داخل خم شده و وزن بدن بصورت مساوی تقسیم میگردد . پاشنه ی پای جلو با سرپنجه ی پای پشت در یک خط قرار دارد .

فاصله ی طولی به اندازه یک کف پا و فاصله عرضی به اندازه عرض شانه

حرکت بصورت هلالی از داخل به خارج

مواته از پای جلو

 

/ 0 نظر / 68 بازدید