بوجیتسو

استفاده از شیوه های مراقبه (تمرین آگاهی بدون تفکر) ذن ، در فلسفه بوجیتسو ، جزو اصول زیر بنائی محسوب می گردید ، سامورائی در هنگامه نبرد ، بدون فکر و اندیشه ، ترس ، احساس ، واهمه و نگرانی از کشتن یا کشته شدن می جنگیدند . بواسطه تمرینات ذن ، سامورائی دیدی بی تفاوت نسبت به مرگ و زندگی پیدا می نمود ، بدون اراده شمشیر می کشید و به کشتن و خونریزی می پرداخت . تاثیر تمرینات ذن ، آشفتگی و ترس را در میدان نبرد از روح و ذهن او می زدود و بدون تفکر و در حالتی خلسه وار ، بدور از احساسات انسانی ، مجنون وار می جنگید . تعصب به غرور و شرافتش آنقدر عمیق بود که در صورت شکست با شمشیر کوتاهی که کنار شمشیر بزرگ بر کمر داشت ، خودکشی می کرد (هاراگیری) . در اثر دریافتهای فراوان ، نسبت به احساسات قلبی (غم ، شادی و ...) بی تفاوت بود ، متعصب ، بی پروا و بی باک و فرمانبردار بود .

آئین های ربانی خاص و تشریفاتی ، در جهت انجماد ذهن و آرامش روح و دستیابی به استفاده از نیروی ki نقش بارزی در آموزش جنگجویان داشت ، یادگرفتن چکونگی تمرکز بر نقطه تاندن (مرکز ki) در زمره مهارتهای سطح بالا و بسیار حرفه ایست ، امروزه هم در بسیاری از سبکهای کاراته از اثرات مثبت آن بهره می برند .

نیروی کی (ki) نیروئی درونی است (مغناطیس) که در فلسفه باستان مشرق زمین در صورت دستیابی به /ان و مهارکردن و یادگیری چگونگی استفاده از این نیرو ، قدرت فوق العاده پیدا می نمودن . مرکز آن نقطه تاندن زیر ناف می باشد .  

منبع : کتاب راهی به نهایت حقیقت

/ 0 نظر / 62 بازدید