این وبلاگ به آموزش و معرفی کیوکوشین کاراته می پردازد

 
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی در بین بانوان کاراته کای استان تهران
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٦
 

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی در بین بانوان کاراته کای استان تهران

آزاده سادات مقدم نیا1

1- دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

 ارائه شده به صورت پوستر در پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

 

مقدمه

گستره معنویت در همه زوایای زندگی انسان جاری و مشهود است. پژوهش درباره معنویت امروزه در رشته های متنوعی در حال پیشرفت است. هوش معنوی در بر گیرنده مجموعه ای از توانایی های ذهنی بهم پیوسته می باشد که در گستره عمر تحول می یابند و تطابق و حل مسئله را در بافت های محیطی تسهیل می کنند. هوش معنوی با تقویت معنویات و اعتقادات دینی موجب ثبات صفات پسندیده می شود .کاراته هنری است که از قدمت پنج هزار ساله برخوردار می باشد و نوعی فلسفه زندگی است که در دو بعد تن و روان بطور موازی گسترده و فعال است. کاراته بعنوان تمرین جسمانی، پرورش روح و تکنیک دفاع از خود، سودمند واقع شده و اثرات مفیدی بهمراه دارد ولی ارزش حقیقی کاراته تاثیر مستقیم بر روح و حاکم نمودن انضباط روحی و معنوی بر امور و شئون زندگی است. از سوی دیگر هوش هیجانی که آن را توانایی زیر نظر گرفتن احساسات و هیجانات خود و دیگران، تمایز گذاشتن بین آنهاو استفاده از اطلاعات حاصل از آنها در تفکر و اعمال خود تعریف می کنند موجب بهبودی روابط اجتماعی و کنترل عواطف و احساسات می شود بنابراین هوش معنوی و هوش هیجانی می توانند مکمل یکدیگر در جهت سالم سازی زندگی انسان باشند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش معنوی با هوش هیجانی در بین بانوان کاراته کای استان تهران است. پژوهش های حاجیان و همکاران (1391)، حسینیان و همکاران (1389)،  فرامرزی و همکاران (1388) حاکی از وجود رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانشجویان بوده است و پژوهش دانش ثانی و همکاران (1392) این رابطه را در بین دانشجویان تربیت بدنی تایید نموده است. پژوهش شهرابی فراهانی و فرح بخش (1391) نیز نشان داد رابطه معناداری بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان وجود دارد.


روش‌شناسی تحقیق

روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را بانوان کاراته کای استان تهران تشکیل داده اند که  بر اساس آمار فدراسیون پزشکی ورزشی از تعداد بانوان بیمه شده رشته کاراته (8843=N ) نمونه با استفاده از روش کوکران 368 نفر تعیین شد (368= n ).  پس از تایید روایی پرسشنامه های هوش هیجانی (برادبری و گریوز) و هوش معنوی (کینگ) توسط متخصصان، پایایی آن ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هوش هیجانی0/88 و هوش معنوی 0/89 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، جدول فراوانی و نمودارها و آمار استنباطی شامل آزمون های گلموگروف اسمیرنوف (k-s)، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در سطح p  ≤ 0/05 استفاده شد.

یافته‌ها

بر اساس نتایج به دست آمده از 368 نفر نمونه تحت بررسی55/2% دارای تحصیلات فوق دیپلم و دیپلم ،39/1% دارای تحصیلات کارشناسی و 5/7% دارای تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری، بوده اند. 15.8% در رشته تربیت بدنی و 84/2% در سایر رشته ها تحصیل نموده اند.7/3% کمتر از یک سال، 26/1% از 1 تا 3 سال، 38/68% از 4 تا 6 سال و 28% بالاتر از 6 سال سابقه ورزش کاراته داشته اند.ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط معناداری بین هوش معنوی و هوش هیجانی بانوان کاراته کای استان تهران و همچنین بین ابعاد هوش هیجانی با هوش معنوی و برعکس وجود دارد.

رگرسیون ساده نشان داد که هوش معنوی پیش بین معناداری برای هوش هیجانی است (t=7.63,p=0.000) و رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که ابعاد تفکر انتقادی وجودی(t=2.853,p=0.005) ، آگاهی متعالی(t=3.108,p=0.002)  و معناسازی شخصی(t=3.826,p=0.000) از هوش معنوی،  پیش بینی کننده معناداری برای هوش هیجانی هستند.


بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط هوش معنوی و هوش هیجانی بانوان کاراته کار استان تهران بوده است. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و هوش هیجانی بانوان کاراته کای استان تهران ارتباط معناداری وجود داشته است به این معنی که هر چه افراد از هوش معنوی بالاتری برخوردار باشند از نظر هوش هیجانی نیز در سطح بالاتری قرار دارند. نتایج همچنین حاکی وجود رابطه معنادار بین ابعاد هوش معنوی با هوش هیجانی و همچنین ابعاد هوش هیجانی با هوش معنوی بوده است. این نتایج با تحقیقات دانش ثانی و همکاران (1392)،حسینیان و همکاران (1389)، حاجیان و همکاران (1391)، شهرابی فراهانی و فرح بخش (1391)، چن و همکاران(2012)،  مارتین و هافر (2009)، هارمر و فالن (2007)  همراستا بوده است(6،5،4،3،2،1). به عقیده زهر و مارشال (2000) نیز هوش معنوی پایه و اساس لازم و ضروری برای عملکرد موثر هوش هیجانی می باشد در نتیجه افرادی که از هوش معنوی بالایی برخوردارند بالتبع از هوش هیجانی خوبی نیز برخوردارند.

منابع

1.دانش ثانی، کاظم، شاهدی، ولی اله، کیانی، فاطمه و نجف پور، محمد ناصر(1392). رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت. چکیده مقالات اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی دانشگاه آزاد تهران جنوب بهمن 92.

2.حاجیان، احمدرضا، شیخ الاسلامی، محمود، همایی، رضا، رحیمی، فیض اله و امین الرعایا، مهین (1391). رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی. تحقیقات علوم رفتاری دوره 10 شماره 6 ویژه نامه سلامت روان ص ص 500-508.

3.  شهرابی فراهانی، لیلا و فرح بخش، کیومرث (1391) ررسی رابطه بین هوش معنوی و هوش هیجانی دانش آموزان دختر منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره  5 , شماره  8 ;ص ص 44-60.

 4.Chin, S. T. S., Raman, K, Yeow, J.A., Eze, U.C (2012). RelationshipBetween Emotional Intelligence And Spiritual Intelligence In Nurturing Creativity And Innovation Among Successful Entrepreneurs: A Conceptual Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences 57 PP261-267.

5.Harmer, R. & Fallon, B. (2007). The role of emotional intelligence in the pursuit of a spiritual life: Implications for individuals in organisations. Organisations & People: Emotional Intelligence Special Edition.available at: www. http://richardharmer.com/.

 6.Martin, T. N. and Hafer J. C.  (2009). "Models of emotional intelligence, spiritual intelligence, and performance: a test of Tischler, Biberman, and McKeage." Journal of Management, Spirituality and Religion Vol 6 No.3 PP: 247-257.


 
  آپلود عکس
عید مبعث مبارک باد
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ٩:۱٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٦
 


 
  آپلود عکس
تشکر از همکاری در تهیه مقاله
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱
 

با سپاس از بانوان کاراته کای استان تهران به ویژه بانوان سبک کیوکوشین که در پاسخگویی به پرسشنامه ها همکاری کردند مقاله ای که با موضوع بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی در بین بانوان کاراته کای استان تهران ارائه کردم در پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شده است. 

چکیده مقاله در وبلاگ قرار خواهد گرفت. 


 
  آپلود عکس
استاژ کیوکوشین ماتسوشیما بانوان برگزار شد
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۱
 

استاژ فنی کاتا کیوکوشین ماتسوشیما بانوان با حضور گسترده کیوکوشین کارانی از استانهای مختلف سراسر کشور، در روز پنجشنبه 9 اردیبهشت 95 در تهران با موفقیت برگزار شد.

در این استاژ دو کاتای سوشی هو و سی ان چین به صورت حرفه ای و با جزئیات کامل توسط شیهان خانی مسئول محترم کیوکوشین ماتسوشیما بانوان مورد آموزش قرار گرفت.

خانم ها آب باریکی و بسطامی نیز در کنار شیهان خانی از مدرسین استاژ بودند.


منبع: کانال تلگرام کیوکوشین ماتسوشیما بانوان kyokushinMB@


 
  آپلود عکس
کانال رسمی تلگرام کیوکوشین ماتسوشیما بانوان
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠
 

قابل توجه بانوان کیوکوشین ماتسوشیما کانال رسمی تلگرام سبک راه اندازی شده است و تمامی اخبار از این پس از طریق کانال اطلاع رسانی خواهد شد از طریق آدرس  kyokushinMB می توانید در کانال عضو شوید.

لینک عضویت 

telegram.me/kyokushinMB

منبع: روابط عمومی کیوکوشین ماتسوشیما


 
  آپلود عکس
ولادت با سعادت امام علی (ع) مبارک
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢
 


 
  آپلود عکس
استاژ کاتا کیوکوشین ماتسوشیما بانوان
نویسنده : آزاده سادات مقدم نیا - ساعت ٢:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢
 

اولین استاژ کاتا کیوکوشین ماتسوشیما بانوان در سال 1395 به صورت کشوری در تاریخ 9 اردیبهشت برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری استاژ از 8.30 صبح تا 12 ظهر می باشد و این استاژ مربوط به کمربندهای قهوه ای و مشکی است.

مبلغ ورودی استاژ : 20/000 تومان

آدرس : تهران خیابان خلیج فارس خیابان ابوسعید شرقی خیابان جواد الائمه (ع) مجموعه ورزشی الزهرا (س)

منبع: روابط عمومی کیوکوشین ماتسوشیما


 
  آپلود عکس
 

کد: